முகப்பு > செய்திகள் > தொழில் செய்திகள்

நியூக்ளிக் அமிலம் பிரித்தெடுப்பதில் குவானைடின் ஹைட்ரோகுளோரைடு மற்றும் குவானைடின் தியோசயனேட்டின் விளைவுகள்

2021-09-16

நியூக்ளிக் அமிலம் பிரித்தெடுத்தல் என்பது இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் முறைகள் மூலம் மாதிரிகளிலிருந்து நியூக்ளிக் அமிலங்களைப் பிரிக்கும் செயல்முறையைக் குறிக்கிறது. உயர்தர நியூக்ளிக் அமிலங்களை தனிமைப்படுத்துவது மூலக்கூறு உயிரியல் ஆராய்ச்சியில் ஒரு முக்கிய படியாகும். குவானிடைன் ஹைட்ரோகுளோரைடு மற்றும் குவானிடைன் தியோசயனேட் ஆகியவை புரதங்களைக் குறைக்கலாம் மற்றும் நியூக்ளிக் அமிலம் பிரித்தெடுப்பதில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நியூக்ளிக் அமிலம் பிரித்தெடுப்பதில் குவானைடின் ஹைட்ரோகுளோரைடு மற்றும் குவானைடின் தியோசயனேட்டின் செயல்பாடுகளை இந்த கட்டுரை அறிமுகப்படுத்தும்.


குவானிடின் ஹைட்ரோகுளோரைடு, CAS எண்: 50-01-1, ஒரு வெள்ளை படிக தூள். குவானிடின் ஹைட்ரோகுளோரைடு நியூக்ளியீஸின் வலுவான தடுப்பானாகும், ஆனால் அது வலுவான டெனாட்டூரண்ட் அல்ல. நியூக்ளிக் அமிலம் பிரித்தெடுப்பதில் அதன் முக்கியப் பங்கு புரதத்தைக் குறைத்து நொதி செயல்பாட்டைத் தடுப்பதாகும். குவானிடின் ஹைட்ரோகுளோரைடு உயிரணு சவ்வு மற்றும் புரதத்தை அழித்து, புரதத்தை துரிதப்படுத்தலாம், இதனால் நியூக்ளிக் அமிலம் புரதத்தின் சிக்கலில் இருந்து விடுபடும்.


Guanidine thiocyanate, CAS எண்: 593-84-0, ஒரு வெள்ளை படிக தூள். குவானிடைன் தியோசயனேட் என்பது RNase மற்றும் DNase செயல்பாடுகள் இல்லாத ஒரு சக்திவாய்ந்த புரோட்டீன் டினாட்யூரண்ட் ஆகும். நியூக்ளிக் அமிலம் பிரித்தெடுத்தலில், குவானிடைன் தியோசயனேட் செல்கள் அல்லது வைரஸ்களை விரைவாக உடைத்து நியூக்ளிக் அமிலத்தை வெளியிடுகிறது, செல்கள் வெளியிடும் நியூக்லீஸைத் தடுக்கிறது மற்றும் நியூக்ளிக் அமிலத்தின் முதன்மை கட்டமைப்பின் ஒருமைப்பாட்டை உறுதி செய்கிறது.


குவானிடைன் ஹைட்ரோகுளோரைடு மற்றும் குவானிடைன் தியோசயனேட் ஆகியவை நியூக்ளிக் அமிலம் பிரித்தெடுக்கும் லைசேட்டுகளில் பொதுவான குவானிடின் உப்புகளாகும். அவை அதிக உப்பு சூழலை வழங்குவது மட்டுமல்லாமல், நியூக்லீஸை செயலிழக்கச் செய்யவும், நியூக்ளிக் அமிலத்தை வெளியிடவும் மற்றும் நியூக்ளிக் அமில மூலக்கூறுகளைப் பாதுகாக்கவும் முடியும்.